Bolagets revisor är Deloitte, med adress Hjälmaregatan 3, Box 386, 201 23 Malmö, och omvaldes på årsstämman den 12 juni 2019 intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte har varit revisor i Veg of Lund AB sedan 8 juni 2016. Huvudansvarig revisor är Maria Ekelund som är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Arvoden och andra ersättning till styrelseledamöter beslutas av årsstämman.
Sammanlagt har under 2018 ingen ersättning utgått till styrelsen enligt beslut vid årsstämman 2018. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2018 utgått med totalt 685 000 SEK.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.