person

Cecilia Lindwall

Verkställande direktör sedan 2021
Född: 1977

Innehav i Veg of Lund AB

75 000 teckningsoptioner.

Oberoende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Marknadschef på Skånemejerier och innan dess motsvarande roller på bl a Orkla Foods och Mars Nordics.

Utbildning/bakgrund

Cecilia har magisterexamen i internationell ekonomi från Lunds universitet. Många års erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom livsmedelsbranschen.

person

Emma Källqvist

CFO sedan 2021
Född: 1987

Innehav i Veg of Lund AB

25 000 teckningsoptioner.

Oberoende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag

Avdelningschef för en av två revisionsavdelningar på KPMG Malmö och arbetat på KPMG Corporate i Melbourne, Australien.

Auktoriserad revisor sedan 2015.

Utbildning/bakgrund

Ekonomie magisterexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2020 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 1 091 TSEK. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2020 utgått med totalt 1 642 TSEK.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.