person

Thomas Olander

Verkställande direktör sedan 2016
Född: 1960

Innehav i Veg of Lund AB

1 063 636 aktier.

Oberoende

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive dess större aktieägare.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Thomas Olander Consultancy AB.

Tidigare uppdrag

Ordförande – Svenskt kött i Sverige AB
Styrelseledamot – KCF Service AB
Styrelseledamot – Svenska Avelspoolen AB
Styrelseledamot – Dansk Fågel AB

Utbildning/bakgrund

Thomas är utbildad i marknadsekonomi och har många års erfarenhet av arbete med marknadsföring och försäljning, varav 11 år på Mars Inc. bland annat som Country Manager Masterfoods Romania. Han har haft positionen som verkställande direktör på flera större bolag de senaste 11 åren, bland annat på Ugglarps slakteri AB, Pärsons Sverige AB (HK Scan), Kreatina A/S (HK Scan), Scan Foods UK Ltd (HK Scan) och Rose Poultry A/S (HK Scan). Thomas har även en bred erfarenhet av arbete som konsult.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2020 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 1 091 TSEK. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2020 utgått med totalt 1 642 TSEK.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.